دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1403 
ابعاد رفتارهای انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان): بررسی پیامدها

صفحه 151-180

10.22098/cpa.2024.13277.1010

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ علی اکبر فرهنگی