رویکرد تطبیقی به مدیریت تقابل بین نسلی در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مدیریت دولتی،مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

3 دانشجو

10.22098/cpa.2024.15196.1042

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف رویکرد تطبیقی به مدیریت تقابل بین نسلی در شهرداری تهران به انجام رسیده که درصدد است تا مدلی بومی برای مدیریت تقابل بین نسلی ارائه نماید.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی-کمی) است که برای استخراج وایجاد مدل گونه شناسی بکار رفته است. جامعه پژوهش تحقیق در بخش کیفی شامل 24 نفر از خبرگان و صاحب نظران شامل مدیران ارشد و عالی شهرداری تهران، که تجربه مدیریتی در بخش های سازمان مطبوع خود را داشته اند بوده که تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا نموده است. در بخش کمی، جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان دارای مدرک کارشناسی به تعداد 305 نفر بود که 170 نفر از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه ای نیمه ساختار ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه میباشد.
یافته‌ها: با توجه به اینکه برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از نظریه زمینه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شده، در بخش کمی برای اعتبارسنجی مدل از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید.
نتیجه گیری در بررسی نتایج تحقیق شرایط زمینه ای (شکاف نسلی، ویژگی‌های شخصیتی و هزینه های جاری سازمان) و شرایط مداخله گر (محدودیت های شغلی، نقص های قانونی، جانشین پروری و ضعف ساختارها) بر تاثیر راهبردها در عوامل آموزش‌های سازمانی، استراتژی کلان در سازمان، تقویت منابع انسانی و سرمایه روان‌شناختی سازمان جزئی از مولفه‌های تاثیر گذار در پژوهش شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An adaptive approach to intergenerational conflict management in the organization (The case of study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Maryam Adibzadeh 1
  • HOSSEINMAHDI ROKNABADI 2
  • Elham Hamedi 3
  • Esmaeil Asadi 1
1 Faculty member
2 Public Administration, Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 student
چکیده [English]

Purpose: The current research was carried out with the aim of a comparative approach to the management of intergenerational conflict in Tehran Municipality, which is trying to provide a local model for the management of intergenerational conflict.
Methodology/Approach: The research community in the qualitative part of the research included 24 experts and experts, including senior and senior managers of Tehran Municipality, who had management experience in their relevant organizational departments, which continued until the theoretical saturation stage. In the quantitative part, the statistical population of the research consisted of 305 employees with a bachelor's degree, 170 of whom were selected by simple random method. The main tool for collecting information in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a questionnaire.
Findings: Considering that the contextual theory of Strauss and Corbin was used to analyze the interviews in the three main steps of open coding, axial coding and selective coding, structural equation model and Smart PLS software were used in the quantitative part to validate the model. became In examining the research results of background conditions (generational gap, personality characteristics and current costs of the organization) and intervening conditions (job limitations, legal defects, succession and weak structures) on the effect of strategies on the factors of organizational training, macro strategy in the organization Strengthening the human resources and psychological capital of the organization have been identified as part of the effective components in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational conflicts
  • conflict
  • generation gap