اهداف و چشم انداز

 • نظام اداری تطبیقی (رویکرد فلسفی، تاریخی، بین سازمانی، بین کشورها، حکومت ها و....)
 • مدیریت تطبیقی در حوزه بین الملل (کشورها، حکومت ها، سازمان های فراملیتی و...)
 • مدیریت تطبیقی در زمینه های اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بین سازمانی کشورها
 • بررسی تطبیقی ساختار، فرآیند، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی و خصوصی
 • بررسی تطبیقی در حفاظت از محیط زیست و مسائل متعاقب
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی تطبیقی
 • مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و مردم نهاد
 • بررسی مدل ها و الگوهای توسعه بخش دولتی (حکمرانی، مشارکت عمومی، شهروندمحوری و...)
 • نظریه‌پردازی در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه و توسعه پایدار
 • روش‌شناسی پژوهش در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی و مدیریت توسعه
 • سایر موضوعات مرتبط با رسالت و اهداف فصلنامه