اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

سیاست‌های اخلاقی این مجله بر اساس اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، و نشریات دانشگاه محقق اردبیلی به آنها پایبند هستند.

محققان، مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

 http://publicationethics.org