رابطه هوش سیاسی مدیران با بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان اردبیل، شهرستان اردبیل

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/cpa.2024.14543.1034

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سیاسی مدیران با بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی مطالعه گردید. روش مطالعه به لحاظ هدف توصیفی و در زمره مطالعات همبستگی بوده است. جامعه آماری را مدیران و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل که سطح تحصیلات دانشگاهی دارند، تشکیل داده است. از طریق نمونه‎گیری احتمالی و از نوع تصادفی طبقه‌ای حجم نمونه‎ای به اندازه 161 نفر از طریق جدول مورگان جریسی و از جامعه آماری 293 عضوی انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با مشاورت اساتید دانشگاهی و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. از طریق آمار توصیفی ویژگی‎های اعضای نمونه و متغیرهای تحقیق توصیف و از طریق آمار استنباطی فرضیات آزمون شدند به این ترتیب ابتدا از طریق آمار ناپارامتریک کولموگروف اسمیرنوف نرمالیته بودن داده‌ها تایید گردید. یافته‎های تحقیق بین هوش سیاسی با بهره‌وری نیروی انسانی 63.1% همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیونی نشان داد که تاثیرات هوش سیاسی در حدود 44.3% درصد بر بهره‌وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند و از بین ابعاد هوش سیاسی بیشترین اثر را بر بهره‌وری نیروی انسانی مولفه "شخصیت سیاسی" در حدود 36% دارد. و همچنین نتایج حاکی از آن است که مولفه‌های شخصیت سیاسی، صداقت آشکار و تسخیر احساسات به ترتیب بیشترین اثر خالص را بر بهره‌وری نیروی انسانی دارند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین تاثیر بر بهره‌وری نیروی انسانی مربوط به بعد شخصیت سیاسی مدیران و کمترین میزان تاثیر مربوط به بازیهای اجتماعی مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between managers' political intelligence and manpower productivity in government organizations (case study of Ardabil University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Javid Rakhshani 1
  • Mahsa Habibi 1
  • Behrooz Eskandarpur 2
1 Department of Management Education. Faculty of Humanities. Islamic Azad University. Ardabil Province. ArdabilCity
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University
چکیده [English]

This article was studied with the aim of investigating the relationship between managers' political intelligence and human resource productivity in government organizations. The study method was descriptive in terms of purpose and among correlational studies. The statistical population was formed by managers and officials of Ardabil University of Medical Sciences who have university level education. A sample size of 161 people was selected through the Morgan-Jersey table and from the statistical population of 293 members through stratified random random sampling. The validity of the questionnaire was confirmed by consulting university professors and the reliability of the questionnaire was also confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The characteristics of the sample members and research variables were described through descriptive statistics and the hypotheses were tested through inferential statistics. In this way, the normality of the data was confirmed through Smirnov and Kolmograf non-parametric statistics. The findings of the research indicate that there is a positive correlation and a significant relationship between political intelligence and human resource productivity of 63.1%. The results of the research showed that the effects of political intelligence have a positive and significant effect on the productivity of human resources in about 44.3% percent, and among the dimensions of political intelligence, the "political personality" component has the greatest effect on the productivity of human resources in about 36%. And also, the results indicate that the components of political personality, open honesty, and capturing emotions have the greatest net effect on human resource productivity, respectively. Also, according to the obtained results, the greatest impact on the productivity of human resources is related to the dimension of political personality of managers and the lowest impact is related to the social games of managers of Ardabil University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political intelligence
  • human resource efficiency
  • medical sciences and multiple regression