نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی پایدار در تاثیرگذاری نوآوری افزایشی خدمات و دوست داشتن خدمات بر انجمن برند مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/cpa.2024.14997.1041

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی پایدار در تاثیرگذاری نوآوری افزایشی خدمات و دوست داشتن خدمات بر انجمن برند مشتری می‏باشد.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان (100) و مشتریان (284) هتل‌های پنج ستاره استان کرمانشاه بوده که با فرمول کوکران 384 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه‏ بود که از روایی و پایایی خوبی نیز برخوردار بودند.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نوآوری افزایشی خدمات بر انجمن برند مشتری تاثیر دارد، نوآوری افزایشی خدمات بر دوست داشتن خدمات کارکنان دارد، دوست داشتن خدمات کارکنان بر انجمن برند مشتری تاثیر دارد، همچنین دوست داشتن خدمات کارکنان در تاثیرگذاری نوآوری افزایشی خدمات بر انجمن برند مشتری نقش میانجی را ایفا می‌کند در نهایت مدیریت منابع انسانی پایدار در تاثیرگذاری نوآوری افزایشی خدمات بر انجمن برند مشتری نقش تعدیل‌گر را ایفا کند.

نتیجه‌گیری: با وجود مدل طراحی شده دستگاه مذکور بایستی بتواند به منظور شکل‌دهی بهتر انجمن برند مشتری در محیط کار به نقش نوآوری افزایشی خدمات و دوست داشتن خدمات توجه داشته باشد و اما اگر بخواهد تاثیرگذاری بیشتر این متغیرها را نشان دهد باید کمتر به فکر تعدیل مدیریت منابع انسانی پایدار بر آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of sustainable human resource management in the impact of incremental service innovation and service liking on customer brand community

نویسندگان [English]

  • Kamran Nazari 1
  • Peyman Akbari 2
  • Hojjat allah Cheraghi 3
1 Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Public Management Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Context and Purpose: This research aims to examine the moderating role of sustainable human resource management in the impact of incremental service innovation and service liking on the customer brand community.

Methodology: The research is applied in terms of objective and descriptive surveys in terms of nature and method. The statistical population consisted of employees (100) and customers (284) of five-star hotels in Kermanshah province, who were selected through simple random sampling using the Cochran formula (384 samples). The data collection tool was a questionnaire, which had good validity and reliability.

Findings: The results of hypothesis testing using the SMART-PLS software, along with t-test statistics and path coefficients (β), demonstrated that service innovation has an impact on customer brand community, service innovation affects service liking among employees, service liking among employees has an impact on customer brand community, and service liking among employees mediates the relationship between service innovation and customer brand community. Finally, sustainable human resource management moderates the relationship between service innovation and the customer brand community.

Conclusion: Despite the designed model of the mentioned device, it should be able to pay attention to the role of incremental service innovation and service liking in order to better shape the customer brand association in the work environment, but if it wants to show more effectiveness of these variables, it should think less about adjusting sustainable human resource management..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental service innovation
  • customer brand community
  • service liking
  • sustainable human resource management