ابعاد رفتارهای انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان): بررسی پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22098/cpa.2024.13277.1010

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی پیامدهای رفتارهای انحرافی در محیط کار انجام شده است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام یک پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی تعداد 16 نفر از خبرگان است و در بخش کمی جامعه آماری را کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اصفهان( خوراسگان )تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 660 نفر است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 445 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. پیامدهای رفتارهای انحرافی در محیط کار ابتدا در بخش کیفی با تکنیک دلفی شناسایی شده است، سپس در بخش کمی با تکنیک معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی مدل سازی و رتبه بندی گردیده است.

یافته‌ها: سه پیامد رفتارهای انحرافی شناسایی شد که ترتیب اولویت عبارت اند از: پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی.

نتیجه‌گیری: وجود رفتارهای انحرافی در محیط کار ممکن است هزینه‌های زیادی را بر دانشگاه تحمیل کند و در صورت شناسایی راه‌حل‌هایی برای از بین بردن این قبیل رفتارها می‌توان به سلامت، بهره‌وری و بروز خلاقیت در سرتاسر دانشگاه امید داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of deviant behaviors in Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan): Examining the consequences

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi 2
  • Ali Akbar Farhani 3
1 Ph.D. Student, Cultural Management of Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Prof., Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Context and Purpose:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant behaviors in the work environment
  • mixed approach
  • Islamic Azad University