تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر بهداشت روانی کارکنان در محیط کار با نقش میانجی تاب‌آوری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22098/cpa.2024.14812.1039

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کارکنان اغلب با استرس، فرسودگی شغلی و جو کاری آسیب‌زا مواجه بوده که بر بهداشت روانی آنها در محیط کار اثرگذار است؛ از همین رو، بررسی عواملی که میزان بهداشت روانی کارکنان در محیط کار را بهبود دهد، امری ضروری می‌باشد؛ لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر بهداشت روانی کارکنان در محیط کار با نقش میانجی تاب‌آوری منابع انسانی است.

روش‌شناسی: پژوهش موردنظر از آنجا که مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های عددی بوده، از نوع کمی، از نظر هدف پژوهش نیز پژوهشی کاربردی در حوزه‌ی علوم اجتماعی و رفتار سازمانی بوده و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشی از نوع توصیفی_پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان ستادی بیمارستان نمازی شیراز به تعداد 404 نفر و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول تخمین نمونه کوکران 197 نفر از کارکنان است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌ای مشتمل بر41 گویه استفاده‌ گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 22 و LISREL کمک گرفته شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رهبری تحول‌آفرین بر بهداشت روانی کارکنان در محیط کار با ضریب معناداری به مقدار 70/8 تأثیر معناداری دارد؛رهبری تحول‌آفرین بر تاب‌آوری منابع انسانی با ضریب معناداری به مقدار 74/8 تأثیر معناداری دارد؛ تاب‌آوری منابع انسانی بر سلامت روانی کارکنان با ضریب معناداری به مقدار 52/7 تأثیر معناداری دارد؛ در نهایت، رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روانشناختی منابع انسانی با ضریب معناداری به مقدار 27/8 تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transformational leadership on the mental health of employees in the workplace with the mediating role of human resource resilience

نویسندگان [English]

  • Rezaei Manesh Behrouz 1
  • hossein hamzavi 2
  • Mohsen Norozi Ardaki, 3
1 Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University Tehran, Iran
2 Master of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,.
3 Master of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Context and Purpose: Employees often face stress, burnout, and a traumatic work environment that affects their mental health in the workplace; Therefore, it is necessary to investigate the factors that improve the mental health of employees in the workplace; Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of transformational leadership on the mental health of employees in the workplace with the role of mediating the resilience of human resources.

Methodology: Since the intended research is based on the collection of numerical data, it is of a quantitative type, in terms of the purpose of the research, it is an applied research in the field of social sciences and organizational behavior, and in terms of data collection, it is a research with a descriptive-survey approach. The statistical population of the research is 404 employees of Namazi Hospital in Shiraz, and the statistical sample size is 197 employees based on Cochran's sample estimation formula. In order to collect data, a questionnaire containing 41 items was used. In order to analyze the data, structural equation modeling method was used using SPSS 22 and LISREL software.

Findings: The findings of the research show that transformational leadership has a significant effect on the mental health of employees in the workplace with a significance coefficient of 8.70; transformational leadership has a significant effect on the resilience of human resources with a significance coefficient of 8.74; The resilience of human resources has a significant effect on the mental health of employees with a significant coefficient of 7.52; Finally, health-oriented leadership has a significant effect on employees' mental health with a mediating role of psychological needs of human resources with a significant coefficient of 8.27.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • transformational leadership
  • resilience of human resources
  • mental health of employees