نویسنده = طاهره جهان پرور
مطالعه تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمانهای کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 183-154

10.22098/cpa.2023.13879.1018

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ پرستو آقازاده؛ فاطمه بحری