مطالعه تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمانهای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلبی

4 دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/cpa.2023.13879.1018

چکیده

فرهنگ‌سازمانی، بستر و عاملی برای انگیزش، شناسایی استعداد و به‌کارگیری آن در افزایش عملکرد شغلی کارکنان است. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان‌های کشور است. روش انجام تحقیق از نوع فراتحلیل کمی (CMA2) است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1377 الی 1400، با محوریت فرهنگ‌سازمانی و عملکرد شغلی، از جامعه آماری 38 سند تحقیقی بعد از غربال؛ 22 مورد به‌عنوان حجم نمونه را جهت تحلیل و ارزیابی انتخاب نمود است. نتایج نشان می‌دهد که بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد و اثر کلی آن برابر با 0.31 است. همچنین بین مؤلفه‌های آن ازجمله فرهنگ حمایتی (0.34)؛ فرهنگ اعتماد (0.26)؛ فرهنگ کار جمعی (0.30)؛ فرهنگ انسجام (0.28)؛ تعهد سازمانی (0.23) و فرهنگ سازگاری (0.25) با عملکرد شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. درنهایت با ارتقای فرهنگ‌سازمانی، عملکرد شغلی نیروی انسانی نیز بهتر خواهد شد.نوآوری و توسعه سازمان، شرط مهم برای بقای هر سازمانی است و این کار از طریق فرهنگ‌سازمانی شدنی است که برای عملکرد شغلی نقش خود را نمایان می‌سازد. فرهنگ‌سازمانی، نیروی قدرتمندی است که نحوه عمل کردن و سازوکار اجرای و عملیاتی سازی کارهای سازمانی را مشخص می‌سازد، فرهنگ‌سازمانی به اصول، ارزش‌های اساسی، باورها و اصول مهمی در سازمان اشاره دارد که شالوده محکم برای نظام مدیریتی ایجاد می‌کند تا با نظارت و کنترل سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of organizational culture on the job performance of employees in the country's organizations

نویسندگان [English]

  • taha ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2
  • parastu aghazadeh 3
  • fatemeh bahri 4
1 assistant professor of history and sociology,university of mohaghegh ardabili
2 Ph.D. student of Cultural Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Arad Islamic University, Tehran markazi
3 Sociology student of University of Mohaghegh Ardabili
4 Sociology student of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Organizational culture is a platform and a factor for motivating, identifying talent and using it to increase the job performance of employees. The main purpose of the research is to study the effect of organizational culture on the job performance of the employees of the country's organizations. The research method is quantitative meta-analysis (CMA2), which the researcher used to review the literature and research conducted in the period of 1377-1400, focusing on organizational culture and job performance, from the statistical population of 38 research documents after screening; 22 cases have been selected as the sample size for analysis and evaluation. The results show that there is a significant relationship between organizational culture and job performance, and its overall effect is equal to 0.31. Also, between its components, including supportive culture (0.34); trust culture (0.26); collective work culture (0.30); cohesion culture (0.28); There is a significant relationship between organizational commitment (0.23) and adaptability culture (0.25) with job performance. Finally, by improving the organizational culture, the job performance of the human force will also improve. Innovation and development of the organization is an important condition for the survival of any organization, and this can be done through the organizational culture, which shows its role for the job performance. Organizational culture is a powerful force that determines the way of acting and the mechanism of implementation and operationalization of organizational work. Organizational culture refers to the principles, basic values, beliefs and important principles in the organization that creates a solid foundation for the management system to monitor and control the organization. It enhances job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job performance
  • organizational culture
  • organizational belonging
  • trust culture
  • cooperative culture