سیستم کنترل و نظارت سازمانی از دیدگاه کارکنان ‏ ‏(آموزش ‏و پرورش ‏شهرستان بروجرد)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 ‏ کارشناسی، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.‏‎ ‎

10.22098/cpa.2024.14094.1021

چکیده

مقدمه: موقعیت و جایگاه سیستم کنترل و نظارت سازمانی ‏در نزد اندیشمندان و صاحب­نظران مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار ‏است. کنترل و نظارت بهنگام و ‏اثربخش سازمان را در دست‌یابی به اهداف پشتیبانی می‌کند و اطمینان و اعتماد را در اجرای ‏برنامه­ها تقویت می­کند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سیستم کنترل و نظارت سازمانی در آموزش ‏و ‏پرورش شهرستان اشترینان است. روش‌شناسی: مطالعه ‏ حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شد. روایی پرسشنامه از طریق بررسی اساتید مربوطه تایید شد. جامعه آماری تحقیق شامل ‏کلیه کارکنان و فرهنگیان ‏ شاغل در آموزش و ‏پرورش اُشترینان بود. نمونه‌ی 70 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با ‏استفاده از ‏فرمول‌های آماری انحراف معیار، واریانس و ‏Z‏ استاندارد انجام گرفته است.‏ یافته‌ها: تحلیل داده های تحقیق ‏بیانگر تائید ‏فرضیه اصلی است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق سیستم ‏نظارت و کنترل آموزش و ‏پرورش از دیدگاه فرهنگیان اثربخش ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational control and monitoring system from the ‎perspective of employees ‎(Education Department of Borujerd city)‎

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • Ali Esmaeili 2
1 University pnu
2 ‎ BSC, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran . ‎
چکیده [English]

Introduction: The position and status of the organizational control and monitoring system is of particular importance in the eyes of management thinkers and experts. Timely and effective control and supervision supports the organization in achieving its goals and creates confidence and trust in the implementation of programs. , The purpose of this research is to investigate the organizational control and monitoring system from the point of view of education workers of Oshtrinan city.
Materials and Methods: The current research is descriptive and survey type.  The required data was collected through a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the review of the relevant professors. The statistical population of the research included all those working in the education and upbringing of children.  Sampling was done in a simple random way. A sample of 70 selected education and training staff  And the data has been collected by a questionnaire of 20 questions.  The analysis was done using statistical formulas of standard deviation, variance and standard Z.
Discussion and Results: The analysis of the research data shows the confirmation of the main hypothesis.
Conclusion: Based on the results of the research and analysis of the views of the education staff, the education monitoring and control system was evaluated as effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Organizational Control and Monitoring System
  • Employees