ارزیابی تأثیر عوامل مدیریت منابع انسانی سبز بر بهره‌وری اقتصادی شرکت با استفاده ازمدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت استیل البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

10.22098/cpa.2024.14179.1023

چکیده

امروزه یکی از رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی، مباحث مرتبط با توانمندسازی کارکنان است. تحقیق حاضر با موضوع: ارزیابی تأثیر عوامل مدیریت منابع انسانی سبز بر بهره‌وری اقتصادی شرکت، در شرکت استیل البرز انجام گرفت. نمونه آماری و جامعه آماری بر هم منطبق شدندو تعداد جامعه آماری 95 نفر تعیین گردید. روش مورد استفاده در تحقیق، مدلسازی معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که: آموزش اصول و قوانین سبز به کارکنان سازمان ، استخدام کارکنانی که به محیط زیست توجه ویژه‌ای، تشکیل تیم‌هایی جهت توانمندسازی محیط‌زیست، تشویق کارکنان به طراحی محصولات سبز، ارزیابی عملکرد سبز، پاداش سبز و همکاری با مشتری در انتخاب محصول سبز ، فرآیند سبزسازی زنجیره تأمین را بهبود داده و در بهره وری اقتصادی تأثیر مثبت دارد. همچنین در راستای نتایج بدست آمده این تحقیق، نسبت به ارائه پیشنهادات مناسب از قبیل آموزش سبز و پاداش سبز جهت بهبود بهره‌وری در شرکت استیل البرز و شرکت‌های مشابه اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Green HRM Factors on Economic Productivity Using Structural Equation Modeling (Case Study: Steel Alborz Company)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Zarei 1
  • Majid Arabi 2
  • Mohsen Arsalan 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yaz, Iran.
3 Vali_e_Asr University Of Rafsanjan
چکیده [English]

Nowadays, one of the new approaches in the development of human resources is related to the empowerment of employees. The current research with the subject: evaluation of the effect of green human resources management factors on the company's economic productivity was carried out in Alborz Steel Company. The statistical sample and the statistical population coincided and the number of the statistical population was determined to be 95 people. The method used in the research is structural equation modeling. The results of the research hypothesis test showed that: teaching green principles and rules to the organization's employees, hiring employees who pay special attention to the environment, forming teams to empower the environment, encouraging employees to design green products, evaluating green performance, green rewards and cooperation with In choosing a green product, the customer improves the process of greening the supply chain and has a positive effect on economic productivity. Also, in line with the results of this research, suitable suggestions such as green training and green rewards were made to improve productivity in Alborz Steel Company and similar companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resources
  • Economic Productivity
  • Structural Equation Modeling
  • Alborz Steel Company