مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر بدبینی کارکنان سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ،دانشکده حکمرانی اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

10.22098/cpa.2024.13244.1009

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های کلیدی بدبینی کارکنان و ارائه الگوی مفهومی بر مبنای رویکرد آمیخته انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، کلیه مقالات و مستندات علمی در زمینه بدبینی بوده است که با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته‌های حاصل از مرحله کیفی، پرسش‌نامه و مدل اولیه طراحی شد که با روش‌های روایی سازه (واگرا، هم‌گرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ و ترکیبی، مورد سنجش قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه از طریق مشارکت 731 نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهرکرد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب و با فرمول کوکران (251)انتخاب شدند، اجرا گردید، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی، در دو سطح توصیفی و استنباطی که شامل مدل معادلات ساختاری بوده است و از طریق نرم-افزارهای «SPSS22»، «WarpPls5» و «Lisrel8» اجرا شد. نتایج حاصل از بخش کیفی، شناسایی مضامین هفت گانه: عوامل سازمانی رخداد بدبینی، عوامل برون‌سازمانی، عوامل مدیریتی مرتبط با بروز بدبینی، عوامل فردی مرتبط با بروز بدبینی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی و عوامل تعدیل‌گر بوده است، در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که تأثیر عوامل تعدیل‌گر از طریق عوامل درون سازمانی به پیامدهای سازمانی و تاثیر عوامل تعدیل‌گر از طریق عوامل برون‌سازمانی به پیامدهای فردی معنادار نبوده و سازه عوامل فردی با مقدار 71/0 بیشترین تأثیر را بر پیامدهای فردی گذاشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Effective Factors of the Pessimistic on the staff of the Government Organization

نویسنده [English]

  • Mehrdad Sadeghi
Assistant Professor of Facuty Islamic governance Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational pessimism
  • individual factors
  • managerial factors
  • consequences of pessimism