اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حبیب ابراهیم پور

استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhmyahoo.com

سردبیر

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر جواد معدنی

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

j.madaniuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر شمس السادات زاهدی

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

szahedi44hotmail.com

دکتر غلامرضا معمار زاده طهران

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

gmemargmail.com

دکتر حسن دانائی فرد

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

دکتر آرین قلی پور

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir

دکتر حبیب ابراهیم پور

استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhmyahoo.com

دکتر طاهر روشندل اربطانی

استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

دکتر میرعلی سیدنقوی

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

asnagaviyahoo.com

دکتر داود حسین پور

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

hosseinpouratu.ac.ir

دکتر سعید جعفری نیا

دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار

shamsj58khu.ac.ir

دکتر حمید زارع

دانشیار گروه مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشیار گروه مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

hzareut.ac.ir

دکتر حبیب اله سالارزهی

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

salarzehimgmt.usb.ac.ir

دکتر رضا نجاری

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

najjari1344pnu.ac.ir

دکتر سعید زرندی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

saeed_zarandiyahoo.com

دکتر محسن ارسلان

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

www.mohsenarsalan.ir
m.arsalanvru.ac.ir

دکتر جواد معدنی

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

j.madaniuma.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر ابراهیم دانش

ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات فارسی

e.daneshuma.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر ولی محمدی

زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی

v.mohammadiuma.ac.ir

ویراستار بخش

محمد نوروزی

مدیریت کارشناس مدیریت

mohammadnz7768gmail.com

صفحه آرا

سعید مظاهر

مدیریت کارشناس مدیریت

mazahersaeidgmail.com