مروری بر روش تحقیق تطبیقی: نظریه ها، رویکردها و افق ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22098/cpa.2024.14476.1029

چکیده

زمینه و هدف: روش های تحقیق انواع مختلفی دارند و برحسب نوع، رویکرد، ماهیت، دیدگاه و..... با یکدیگر متفاوتند. یکی از مهمترن روش های تحقیقی که در اکثر رشته ها کاربردهای فراوانی دارد، روش تحقیق تطبیقی است. این روش دارای رویکرد و خصوصیات مختلفی است که اکثر اندیشمندان در رابطه با آن مطالبی را مطرح کرده اند که درخور توجه می باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل روش تحقیق تطبیقی است که نظریه، رویکردها و افق های آن را مورد بررسی قرار می دهد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع بنیادی و روش تحقیق بکاررفته در آن توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.
یافته‌ها: این روش دارای انعطاف پذیری و پویایی بالایی است بگونه ای که هم بصورت کمی و هم بصورت کیفی قابلیت اجرا دارد. از مزایای آن می توان به این موارد اشاره کرد که این روش، روابط علت و معلولی را کشف می کند؛ هیچ مشکل اخلاقی در آن وجود ندارد؛ در گذشته قابل مطالعه است؛ از تصنع جلوگیری می کند. و برخی از اندیشمندان معتقدند که این روش، الگوها و روندها را شناسایی می کند؛ درک بین فرهنگی را تشویق می کند؛ دانش نظری را گسترش می دهد؛ امکان تجزیه و تحلیل مقایسه ای را فراهم می کند؛ قابلیت اطمینان داده ها را افزایش می دهد.
نتیجه‌گیری: مطابق با نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که روش تطبیقی یکی از روش های منعطف و خاص در رشته های مختلف است که دارای شرایط و ضوابط مختص به خود می باشد. این روش بیشتر وابسته و معطوف به شرایط مکانی و زمانی است. همچنین، این روش قادر است از دیدگاه ها و رویکردهای مختلف، ساختارهای اصلی و فرعی یک یا چند پدیده را مشخص نماید. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Comparative Research Methods: Theories, Approaches and Perspectives

نویسنده [English]

  • Saeed Zarandi
Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Context and Purpose: There are different types of research methods and they differ from each other in terms of type, approach, nature, perspective, etc. One of the most important research methods that has many applications in most fields is the comparative research method. This method has different approaches and characteristics that most of the thinkers have raised about it that are worthy of attention. The main goal of the current research is to investigate and analyze the comparative research method that examines its theory, approaches and horizons.
Methodology: The current research is of a fundamental type and the research method used in it is descriptive-analytical, which examines the main purpose of the research by using a review approach in document analysis and library studies.
Findings: This method has high flexibility and dynamism such that it can be implemented both quantitatively and qualitatively. Among its advantages, we can point out that this method discovers cause and effect relationships; There is no moral problem in it; can be read in the past; It prevents fabrication. And some thinkers believe that this method identifies patterns and trends; encourages intercultural understanding; expands theoretical knowledge; enables comparative analysis; Increases data reliability.
Conclusion: According to the results of the present research, it can be said that the comparative method is one of the flexible and special methods in different fields, which has its own conditions and criteria. This method is more dependent and focused on spatial and temporal conditions. Also, this method is able to determine the main and secondary structures of one or more phenomena from different perspectives and approaches 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Method
  • Comparative Method
  • Documentary and Library Studies
  • Comparison