ارزیابی میزان آمادگی سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/cpa.2024.14038.1020

چکیده

این تحقیق با در نظر گرفتن هدف تحقیق نوعی از تحقیقات کاربردی می باشد . از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته است. جمعیت آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به تعداد190نفر می باشد. و با استفاده کردن از جدول کرجسی و مورگان تعداد123نفر شامل نمونه ازسبک نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل فراوانی ویژگی های دموگرافیک نمونه ها، برای تحلیل استنباطی، از روش کای اسکوار برای بررسی نظرات پاسخ دهندگان استفاده شد. همچنین برای بررسی سوالات و یا اهداف تحقیق در راستای بررسی عوامل سازمانی و مولفه های آن از آزمون t تک متغیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای جامعه از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
نتایج نشان داد آمادگی سازمانی و متغیر های آن بر پیاده سازی مدیریت جهادی تاثیر معناداری دارد. متغیر ها و نمرات تی نشان داد همراستایی استراتژیک با نمره 6/62 بالاترین تاثیر و رسالت و دانش محوری با نمره 9/51 کمترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of organizational readiness in the implementation of jihadi management in the Islamic Azad University of Ardabil province

نویسندگان [English]

  • nasim piralaye 1
  • mohamad rohi 2
1 Department of Public Administration - Faculty of Management and Accounting - Allameh Tabatabai University - Tehran - Iran
2 Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Considering the purpose of the research, this research is a type of applied research. In terms of method, it is among descriptive-survey research. The main tool of data collection in this research includes library studies, review of documents and researcher-made questionnaire. The statistical population of the present study includes all the employees of the Islamic Azad University of Ardabil in the number of 190 people. And by using Karjesi and Morgan's table, 123 people including the sample were selected from simple random sampling style. For data analysis, frequency analysis method of demographic characteristics of the samples was used, for inferential analysis, chi-square method was used to check respondents' opinions. Also, to examine the research questions or objectives in order to examine the organizational factors and its components, the univariate t-test was used. Also, SPSS software was used to investigate the relationships between community variables. The results showed that organizational readiness and its variables have a significant effect on the implementation of jihadi management. Variables and T-scores showed that strategic alignment with a score of 62.6 has the highest impact, and mission and knowledge-oriented with a score of 51.9 has the lowest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational readiness
  • jihadi management
  • implementation of jihadi management
  • readiness assessment