تاثیر بی‌نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق هوش هیجانی و ناامنی شغلی(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان ، ایران

2 کارمند ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، چهار محال و بختیاری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران

4 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران

10.22098/cpa.2024.14182.1024

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی‌نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق هوش هیجانی و ناامنی شغلی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 242 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه ناامنی شغلی واندر الست و همکاران(2014)، پرسش‌نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار خالد و همکاران (2022)، پرسش‌نامه بی‌نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) و پرسش‌نامه هوش هیجانی لمن و سیمپسون (1992) بودند که روایی پرسش‌نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش‌نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0، 88/0، 82/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی‌نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 62/0 بود و هم‌چنین، نتایج نشان داد که هوش هیجانی و ناامنی شغلی رابطه بی‌نزاکتی سرپرست با رفتارهای انحرافی در محیط کار واسطه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of supervisor rudeness on deviant behaviors in the workplace through emotional intelligence and job insecurity (case study: Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan))

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Sadegh Omidi 2
  • Zahra Eskandari Farsani 3
  • ali morad khosravi 4
1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center
2 Employee, Applied Science University of Farsan Center, Chahar Mahal and Bakhtiari, Iran
3 Bachelor of Accounting, Farsan Center Comprehensive Scientific and Applied University, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
4 Visiting professor University of Applied Sciences of Farsan Center, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of supervisor rudeness on deviant behaviors in the workplace through emotional intelligence and job insecurity. The present study was applied in terms of its purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of the present study was made up of all the employees of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan) in the number of 660 people, of which 242 people were selected as a sample through the stratified sampling method proportional to the volume through the Cochran sampling formula. The research tools were Vander Elst et al.'s job insecurity questionnaire (2014), Khaled et al.'s (2022) workplace deviant behavior questionnaire, Cortina et al.'s supervisor rudeness questionnaire (2001) and Lehman and Simpson's (1992) emotional intelligence questionnaire. Based on that, the content, form and structure validity were examined and after the necessary terms, the validity was confirmed and on the other hand, the reliability of the questionnaires was 0.77, 0.88, 0.82 and 0.80 respectively with Cronbach's alpha method. Estimated. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels including structural equation modeling. The results of the research showed that supervisor rudeness had a positive effect on deviant behaviors in the workplace, and the coefficient of this effect was 0.62, and also, the results showed that emotional intelligence and job insecurity mediated the relationship between supervisor rudeness and deviant behaviors in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudeness of the supervisor
  • deviant behaviors in the workplace
  • emotional intelligence
  • job insecurity