تبیین نقش نوآوری سبز بر عملکرد محیطی و سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر شیوه منابع انسانی و تعهد مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/cpa.2024.14190.1025

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری سبز در عملکرد محیطی و سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کننده عملکرد منابع انسانی و تعهد مدیریت در شرکت سیمان کردستان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت سیمان کردستان در سال 1402 به تعداد 100 نفر می باشد و حجم نمونه 80 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه عمومی با 35 سوال، پرسشنامه عملکرد سبز با 10 سوال، پرسشنامه عملکرد زیست محیطی با 5 سوال، پرسشنامه عملکرد سازمانی با 4 سوال، پرسشنامه عملکرد منابع انسانی با 13 سوال و پرسشنامه تعهد مدیریت با 3 سوال. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی، عملکرد محیطی و عملکرد منابع انسانی دارد. علاوه بر این، شیوه های منابع انسانی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد محیطی و همچنین بین نوآوری سبز و عملکرد سازمانی دارند. علاوه بر این، تعهد مدیریت به طور مثبت و قابل توجهی رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد محیطی و همچنین بین نوآوری سبز و عملکرد سازمانی را از طریق شیوه های منابع انسانی تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the role of green innovation on environmental and organizational performance according to the moderating role of human resource manner and management commitment

نویسندگان [English]

  • kamran nazari 1
  • mohsen aazami 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the role of green innovation in environmental performance and organizational performance, taking into account the moderating role of human resource practices and management commitment in Kurdistan Cement Company. The statistical population of the study includes all employees of Kurdistan Cement Company in 1402, amounting to 100 individuals, and a sample size of 80 individuals was selected based on the Cochran formula. The research tools include a general questionnaire with 35 questions, a green performance questionnaire with 10 questions, an environmental performance questionnaire with 5 questions, an organizational performance questionnaire with 4 questions, a human resource practices questionnaire with 13 questions, and a management commitment questionnaire with 3 questions. The collected data were analyzed using structural equation modeling in Smart PLS software. The results showed that green innovation has a significant and positive effect on organizational performance, environmental performance, and human resource practices. Additionally, human resource practices have a moderating role in the relationship between green innovation and environmental performance, as well as between green innovation and organizational performance. Furthermore, management commitment positively and significantly moderates the relationship between green innovation and environmental performance, as well as between green innovation and organizational performance, through human resource practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green innovation
  • environmental performance
  • organizational performance
  • human resource manner
  • management commitment