بررسی میزان اثر بخشی سیستم ارتباطات سازمانی از دیدگاه کارکنان ‏(مورد مطالعه اداره پست شهرستان بروجرد)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/cpa.2023.13313.1011

چکیده

بستر رشد و پیشرفت سازمان، ارتباطات اثر بخش است. سیستم ارتباطات ‏در بالندگی سازمان ها نقش ‏اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای ‏تعالی انسان و سازمان فراهم نماید. آنچه که یک مدیر را در ارتقای عملکرد و تحقق اهداف پشتیبانی می ‏کند، برقراری ارتباطات اثربخش در کارآمدترین و بهترین شیوه است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ‏سیستم ارتباطات سازمانی در اداره پست شهرستان بروجرد می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع ‏پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش همه کادر شاغل در اداره پست می ‏باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی از پرسشنامه ‏خودساخته استفاده شده است و روایی آن از طریق خبرگان بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از روش متغیر ‏Z‏ استاندارد استفاده شده است. با توجه به شواهد و تجزیه تحلیل داده های پژوهش ‏فرضیۀ تحقیق تایید شد به این معنی که سیستم ارتباطات سازمانی از اثربخشی بالایی برخوردار است. ‏وقتی که در یک سازمانی ارتباطات شفاف و اثربخش برقرار شود و کارکنان بتوانند با همدیگر به راحتی ‏ارتباط برقرار کنند همکاری تسهیل و در نهایت این همکاری می تواند منجر به بهبود عملکرد و خلق ‏نوآوری در سازمان می شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the organizational communication ‎system from the employees' point of view ‎(case study of Borujerd post office).‎

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • Masoumeh Goli 2
1 University pnu
2 کارشناسی ، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده [English]

Context and Purpose: Effective communication is the basis for the ‎growth and development of the organization. The communication ‎system plays an essential role in the growth of organizations. A ‎favorable level of organizational communication between people can ‎provide a platform for healthy and constructive interaction for human ‎and organization excellence. What supports a manager in improving ‎performance and achieving goals is effective communication in the ‎most efficient and best way. The purpose of this research is to ‎investigate the status of the organizational communication system in the ‎post office of Borujerd city. Methodology: The current research is a ‎descriptive survey type and it is practical in terms of purpose. The ‎statistical population of the research is all staff working in the post ‎office. The data was collected through a questionnaire. A self-made ‎questionnaire was used to measure the research variables and its validity ‎was checked and confirmed by experts. The standard Z variable method ‎was used to analyze the data. Findings: According to the evidence and ‎data analysis of the research, the main hypothesis was confirmed. Based ‎on the findings of the research in the post office of Borujerd city, the ‎organizational communication system is highly effective. Conclusion: ‎In the post office of Borujerd city, the organizational communication ‎system is desirable. When there is good communication in an ‎organization, it is transparent and effective, and employees can ‎communicate with each other easily and effectively, it facilitates ‎cooperation, and finally, this cooperation can lead to the improvement ‎of performance and creation of innovation in the organization.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • organizational communication system
  • cooperation