بررسی رابطه بین دولت الکترونیک با مشارکت عمومی و پاسخگویی عمومی در بین شهروندان مطقه 5 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22098/cpa.2023.13108.1007

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: دولت الکترونیک فرصتی برای پل زدن بر روی شکاف بین دولت و ملت (شهروندان) است که فرصت مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری را برای شهروندان مهیا می سازد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه دولت الکترونیک با مشارکت عمومی و پاسخگویی عمومی می‌باشد.
روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان در منطقه 5 شهر تهران می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردیدند. و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری گردیدند. و تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری مورد پایش و بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: با توجه به داده های جمع آوری شده، آزمون فرض متغیرهای تحقیق (دولت الکترونیک، مشارکت عمومی، پاسخگویی عمومی) در قالب مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. و یافته های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بین این سه متغیر رابطه معناداری وجود داشته و مشارکت عمومی نقش میانجی را ایفا می کند.
نتیجه‌گیری: دولت الکترونیک با ایفای نقش توزیع عادلانه اطلاعات بین شهروندان و دسترسی برابر آنها به اطلاعات و ارائه خدمات کیفی و همچنین فراهم ساختن بستر مناسب برای تعامل دوجانبه با شهروندان با بهره گیری از فناوری اطلاعات زمینه را برای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمات دولت فراهم ساخته و زمانی که شهروندان از تصمیمات دولت آگاه و مطلع شوند، به تبع آن، دولت نیز در قبال اقدامات خود به شهروندان پاسخگو خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between electronic government with public participation and public accountability among the citizens of District 5 of Tehran

نویسندگان [English]

  • javad nargesian 1
  • abbas ghorbian 2
1 PhD in Higher Education Management, Allamah Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 PhD in Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstract
Background and purpose: Electronic government is an opportunity to bridge the gap between the government and the nation (citizens), which provides the opportunity for citizens to participate in decision-making processes. The purpose of this research is to examine the relationship between electronic government and public participation and public accountability.
Methodology: In this research, a descriptive-correlation method based on the structural equation model was used. The statistical population of this research includes citizens in District 5 of Tehran, who were determined through simple random sampling. And the required data were collected using a questionnaire. And 385 people were monitored and investigated as a statistical sample.
Findings: According to the collected data, the hypothesis test of the research variables (electronic government, public participation, public accountability) was done in the form of structural equation modeling and using Lisrel software. And the findings of this research show that there is a significant relationship between these three variables and public participation plays a mediating role.
Conclusion: By playing the role of fair distribution of information among citizens and their equal access to information and providing quality services, as well as providing a suitable platform for mutual interaction with citizens by using information technology, the electronic government has provided the basis for increasing the participation of citizens in government decisions. And when the citizens are aware of the government's decisions, then the government will be accountable to the citizens for its actions.
Key words: electronic government, public participation, public accountability, public administration, Tehran city

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic government
  • public participation
  • public accountability
  • public administration
  • Tehran city