تدوین چهارچوب ارتقای سلامت اداری در پروژه های مشترک بخش خصوصی و دولتی (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/cpa.2023.13479.1012

چکیده

فساد پدیده‌ای است که از دیرباز تاکنون به شکل‌هایی مختلفی وجود داشته است. یکی از مواردی که امکان بروز فساد اداری در آن زیاد است، پروژه‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی است. از همین رو دولت‌ها سعی می‌کنند تا با استفاده از رویکردها و مکانیزم‌های مختلف و مؤثر، برای مقابله با آن اقداماتی را اتخاذ نمایند. هدف اصلی تحقیق تدوین چهارچوب ارتقای سلامت اداری در پروژه‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی که با عطف به رویکرد تطبیقی، به بررسی موضوع پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ مبنای ماهیت داده‌ها، کیفی بوده و روش تحقیق بکار رفته در آن روش کیفی "توصیف ضخیم یا پرمایه" است. محقق با استفاده از گام‌های 9 گانه روش توصیف ضخیم، به احصای رویکردهای کلیدی و شناسایی عوامل و مؤلفه‌های اصلی مبادرت ورزیده است که مطابق با یافته‌های تحقیق، 11 مؤلفه اصلی در رابطه‌با چهارچوب ارتقای سلامت اداری در پروژه‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تشکیل ائتلاف تخصصی، استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، ایجاد شرایط برای نظارت و مشارکت عموم؛ و در نهایت تشکیل یک کمیته راهبری تخصصی بتواند در زمینه مبارزه با فساد اداری در پروژه‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Improving Administrative Integrity in Public-Private Partnerships (Comparative Study)

نویسنده [English]

  • Javad Madani
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Corruption is a phenomenon that has existed for a long time in various forms. One of the cases where the possibility of corruption is high is the joint projects of the private and public sectors. Therefore, states try to take measures to deal with it by using different and effective approaches and mechanisms. The main goal of the research is to developing a framework for improving administrative integrity in public-private Partnerships, which has investigated the issue by turning to the comparative approach. The current research is qualitative in terms of its basic purpose and in terms of the nature of the data, and the research method used in that qualitative method is "thick description". Using the 9 steps, the researcher has attempted to calculate the key approaches and identify the main factors and components, according to the findings of the research, 11 main components in relation to the framework for improving administrative integrity in public-private Partnerships were identified. The results of the current research show that the formation of a specialized coalition, the use of information technology and management information systems, creating conditions for monitoring and public Partnerships; And finally, the formation of a specialized steering committee can be effective in the fight against administrative corruption in joint projects of the private and public sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Public-Private Partnership
  • Comparative Study
  • Thick Description