نقش میانجی شایستگی اجتماعی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری کارکنان دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،پیام نور مرکز رشت

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

10.22098/cpa.2023.2325

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نقش میانجی شایستگی اجتماعی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری کارکنان ادارات آموزش پرورش ‏شهر رشت پرداخته است. روش‌شناسی: ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از طریق طیف لیکرت نمره دهی شده است و پایایی آن از طریق آلفا کرونباخ سنجیده شد. برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ی ناهاپیت (1998) با 28 سوالی، پرسشنامه تاب آوری از کانر و دیویدسون(2003) با 15 سوال و پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر (۱۹۹۰) با 15 سوال استفاده گردیده است. روش پژوهش حاضر،تحلیل توصیفی داده های پژوهش و تحلیل ‏استنباطی می باشد با استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک (به وسیله نرم ‏افزار SPSS22‎‏ و PLS)، مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که نتایج تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی بیشترین ضریب اثر کل بر تاب آوری از طریق متغیر شایستگی اجتماعی بوده و متغیر شایستگی اجتماعی در این تاثیرگذاری نقش واسطه را دارد می باشد. نتیجه‌گیری: همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه ارتباطی بر تاب آوری پس از متغیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری از طریق شایستگی اجتماعی دارای بیشترین ضریب ‏اثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of social competence in the impact of social capital on the resilience of public employees

نویسندگان [English]

  • Toraj Hasanzadeh samarin 1
  • laleh akbari 2
  • Seyed Hamed Hashemi 3
1 Associal Professor، University of Mohaghegh، Aadabil ،Ardabil، Iran
2 MSc ،public Administration ،payame noor Univercity، Rasht، Iran
3 Assistant professor،Public Administration ، Payamenoor university، Tehran ، Iran
چکیده [English]

ocial capital on resilience through social competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social competence
  • social capital
  • employee resilience