شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های مدیریت جهادی با رویکرد اقتصادی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

10.22098/cpa.2023.2322

چکیده

ورزش در بین سه صنعت اول پول‌ساز و سودآور در دنیا قرار دارد و می‌تواند منشا تاثیرات اقتصادی زیادی باشد. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و لزوم تحقیق در زمینه مدیریت جهادی در ورزش کشور، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مدیریت جهادی با رویکرد اقتصادی در ورزش کشور انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات، میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها غیر آزمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان مدیریت ورزشی (اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه‌های وزارت علوم، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان به تعداد 450 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها پس از مطالعه متون و مقالات و همچنین مصاحبه با نخبگان مدیریت ورزشی، پرسشنامه محقق ساخته تدوین و استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط اساتید مرتبط تایید و پایایی آن 94/0 به دست شد. یافته‌ها نشان دادند که شاخص‌های اصلی مدیریت جهادی در ورزش کشور شامل مؤلفه‌های معنوی، مدیریتی و فرهنگی می‌باشد. با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می‌گردد تا از نتایج تحقیق و شاخص‌های شناسایی شده در پیشرفت ورزش مبنتی بر مدیریت جهادی استفاده گردد تا روند توسعه ورزش کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing jihadi management indicators with an economic approach in the country's sports

نویسندگان [English]

  • Amin Raji 1
  • fahimeh momenifar 1
  • Nasrin Azizian kohan 2
1 Department of Sport Management, Faculty of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

Sports is among the first three money-making and profitable industries in the world and can be the source of many economic effects. Considering the country's economic problems, this research was conducted with the aim of identifying and prioritizing jihadi management indicators with an economic approach in the country's sports. The research method was a descriptive correlation type, and in terms of data collection, it is field and non-experimental in terms of controlling variables. The statistical population of the research included sports management elites(members of the faculty of physical education, sports management of the universities of the Ministry of Science, heads of sports federations, as well as elected managers and expert experts of the Ministry of Sports and Youth in the number of 450 people, who were selected using the stratified random sampling method and total of 152 people were selected as a sample. To collect data, after reading texts and articles as well as interviewing sports management elites, a researcher-made questionnaire was developed and used, the content validity of which was confirmed by relevant professors and its reliability was 0.94. was obtained. The findings showed that the main indicators of Jihadist management in sports in the country include spiritual, managerial and cultural components. According to the general results of the research, it is suggested that from the research results and indicators identified in the development of sports based on jihadi management should be used so that the development process of the country's sports can be done more easily.