نقش میانجی ریاکاری سازمانی در رابطه بین سکوت سازمانی با شایعه سازمانی در سازمان های آموزشی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان ، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان ، ایران

4 دانش آموخته دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزهرند ، ایران

10.22098/cpa.2023.2261

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ریاکاری سازمانی در رابطه بین سکوت سازمانی با شایعه سازمانی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان فارسان بودند، که تعداد آن ها 650 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد ریاکاری سازمانی قلیچ اوغلو و همکاران (2019) ، پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی کاهوچی و دمیرتاش (2013) ، پرسش نامه استاندارد شایعه سازمانی داگلی و هان (2018) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0 ، 88/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که سکوت سازمانی بر شایعه سازمانی تاثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 77/0 می باشد. و ریاکاری سازمانی بر شایعه سازمانی تاثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 66/0 می باشد و سکوت سازمانی بر ریاکاری سازمانی تاثیر معنادار منفی دارد که ضریب تأثیر آن 66/0 می باشد و همچنین تاثیر سکوت سازمانی برشایعه سازمانی از طریق ریاکاری سازمانی مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 88/0 می باشد

عنوان مقاله [English]

The mediating role of organizational hypocrisy in the relationship between organizational silence and organizational gossip in Government educational organizations

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • elahe Musharraf ghahfarakhi 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4
1 PhD in Cultural Management, Visiting professor University of Applied Science and Technology of Farsan Center, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Visiting professor University of Applied Sciences of Farsan Center, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
4 PhD in Cultural Management, Visiting professor University of Applied Science and Technology of Hernd Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the mediating role of organizational hypocrisy in the relationship between organizational silence and organizational rumors. The statistical population of this research was all primary school teachers in Farsan city, whose number is 650, according to the size of each region using Cochran's formula 242 The sample size was selected and the sample people were selected using the stratified sampling method according to the size of each stratum. The research tool was the standard organizational hypocrisy questionnaire by Kulichoglu et al. (2019), the standard organizational silence questionnaire by Kahuchi and Demirtash (2013), and the standard organizational rumor questionnaire by Dagli and Han (2018). The constructs were examined and after the necessary terms, the validity was confirmed, and on the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha method as 0.77, 0.88 and 0.90 respectively, and the data analysis was at the inferential level. including structural equation modeling. The results of the analysis conducted in the research showed that organizational silence has a significant positive effect on organizational gossip, the coefficient of which is 0.77. And organizational hypocrisy has a significant positive effect on organizational gossip, which has a coefficient of 0.66, and organizational silence has a significant negative effect on organizational hypocrisy, which has a coefficient of 0.66, and also the effect of organizational silence on organizational spread through organizational hypocrisy is positive. It has an impact factor of 0.88