طراحی الگوی ساختاری اجرای خط‌مشی‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/cpa.2023.2260

چکیده

مدیریت اجرای خط‌مشی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده برای رسیدن به توسعه جایگاه کشور در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری، اجتناب‌ناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی عوامل ساختاری مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکنیک دلفی فازی و بر اساس تئوری ساخت یابی گیدنز می‌باشد. این تحقیق از منظر انجام آن از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره‌برداری گردد. گردآوری داده‌ها، بر اساس روش کتابخانه‌ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. گردآوری داده‌های پژوهش، با تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج‌شده از قانون برنامه ششم توسعه و ادبیات پژوهش و با ابزار پرسشنامه دلفی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق صاحب‌نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های تابعه می‌باشند که 15 نفر واجد شرایط به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی درنهایت 14 عامل را به‌عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص‌ها در قالب الگوی مفهومی و تحلیلی، ارائه‌شده است. بر اساس یافته‌ها عوامل مؤثر بر اجرا در بعد اصلی ساختار در پنج بعد فرعی (محیط، خط‌مشی، اندازه سازمان، فرهنگ و تکنولوژی) و چهارده متغیر ساختاری (بستر) قابل‌بررسی می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Developing a Structural Model for the Implementation of the Country's ICT Policies

نویسندگان [English]

  • Nazila Mohammadi 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 1
  • Sedigheh Tootian Isfahani 2
1 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Moving in the direction of developing the country's position in economic, scientific and technological fields requires managing the implementation of ICT in a correct and planned way. The aim of this research is to provide a model of structural factors effective on the implementation of policies in the field of information and communication technology in Iran with the help of the fuzzy Delphi technique and based on Giddens constructive theory. This research is of a survey type and based on the purpose, it is of an applied type because it is trying to use the results of the research in the collection of the Ministry of Communications and Information Technology and the Iran Telecommunications Company. Data collection has been done based on library and field methods and experts' opinions. The research data collection tool is the formation of an expert panel to identify the key variables extracted from the law of 6th development plan, research literature and Delphi questionnaire. In this research, the members of the Delphi panel finally recognized 14 factors as the main factors, and the indicators are presented in the form of a conceptual and analytical model. Based on the findings, the factors affecting the implementation in the main dimension of the structure can be investigated in five sub-dimensions (environment, policy, organization size, culture, technology) and fourteen structural variables.