بررسی تطبیقی استراتژی های توسعه صنعتی ایران وکشورهای چین ،کره جنوبی وترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی علامه طباطبائی،تهران ،ایران

10.22098/cpa.2023.2259

چکیده

زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور در جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله در بُعد توسعه صنعتی ناکام بوده‌اند. یکی از الزامات خاص در جهت تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان اثربخش در برنامه‌های توسعه صنعتی مطالعه کشورها و بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها در پیشبرد برنامه‌های توسعه صنعتی می‌باشد. در همین راستا نیز مطالعه حاضر باهدف مقایسه تطبیقی عملکرد و برنامه‌های کلان سه کشور منتخب چین، کره جنوبی و ترکیه به‌عنوان کشورهای با الگوهای مطلوب در مدیریت توسعه صنعتی با ایران صورت پذیرفت.

روش‌شناسی: رویکرد تطبیقی با استفاده از شاخص‌های جهانی توسعه صنعتی شامل؛ توسعه انسانی، سهولت انجام کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، نوآوری و شاخص حکمرانی صورت پذیرفت. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تطبیقی(متغیر محور- کمی) و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، پژوهش‌ها و پایگاه‌های داده معتبر بین‌المللی بوده است.

یافته‌ها: یافته‌های مقایسه‌ای نشان داد که به‌جز شاخص توسعه انسانی، روند تغییرات شاخص‌های رقابت‌پذیری، سهولت انجام کسب‌وکار، نوآوری و شاخص حکمرانی ایران، برخلاف روند نسبتاً صعودی کشورهای موردبررسی، نوسانی و کاهشی بوده است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که ایران درروند توسعه صنعتی کامیابی مورد انتظار را نداشته است.

نتیجه‌گیری: کشورهای موفق توانسته‌اند با اتخاذ یک رویکرد تجربه‌ای، عمل‌گرایانه در اجرای اصلاحات اقتصادی، موفقیت‌های زیادی را کسب کند. ازآنجاکه ایران نیز به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، دوران گذار اقتصادی را طی می‌کند، مطالعه و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق بسیار ضروری است.

عنوان مقاله [English]

Comparative study of industrial development strategies of Iran and China, South Korea, and Turkey.

نویسندگان [English]

  • saeed zarandi 1
  • fatemeh asghari 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD student in public administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Context and Purpose: In recent decades, Iran's economic planners have failed in designing and implementing the country's industrial development strategy in order to achieve the goals of the 20-year vision in terms of industrial development. One of the special requirements in order to determine effective macro strategy and policies in industrial development programs is to study countries and take advantage of their experiences in advancing economic development programs. In this regard, the present study was conducted with the aim of comparative comparison of performance and macro plans of three selected countries China, South Korea and Turkey as countries with favorable models in industrial development management with Iran.

Methodology: A comparative approach using global indicators of industrial development including; Human development, ease of doing business, competitiveness, innovation and governance index were done. This research was a review study with a descriptive-analytical approach and using a comparative method (Quantitative variable) information gathering tools by referring to documents, researches and international valid databases.

Findings: The comparative findings showed that, except for the human development index, the trend of changes in the indices of competitiveness, ease of doing business, innovation and the governance index of Iran has been fluctuating and decreasing, contrary to the relatively upward trend of the studied countries. For this reason, it can be concluded that Iran has not had the expected success in the process of economic development.

Conclusion: Successful countries have been able to achieve great success by adopting an empirical, pragmatic approach in the implementation of economic reforms. Since Iran, as a developing country, is going through an economic transition period, it is very necessary to study and benefit from the experiences of successful countries